Byalaget

VAD GÖR BYALAGET ?

 

Dess målsättning är att verka för byns gemenskap och utveckling samt värna om gamla seder och bruk.

I den andan genomförs följande aktiviteter och projekt:.

 

Varje år genomförs följande:

 

* Sommarfester kombinerat med årsmöte samt tipspromenad

* Julgran och julgransutdansning med tomte och godispåsar till barnen

* Julblomma till äldre personer (75 år och äldre)

* En blomma till nyinflyttade

* En tavla med motiv från Rupstjärn till alla nyfödda på byn

* Badplats med brygga

* Pimpeltävling

* Skidspår

* Majbrasa med fyrverkeri

* Pulkarace för barnen

* Tipstävling: "När blir tjärnen isfri?"

* Fäbodgudstjänst vid Nästfäboden

 

 

Genomförda projekt

 

1995: Renovering av "spruthuset" som är uppfört år 1914

1996: Uppsnyggning av "Råstenen" som är från år 1924

1996: Medverkat till vindskydd vid busshållplatserna

1996: Anslagstavla med belysning

1997: Informationstavla på Galgbacken

1997: Informationstavlor vid rösen efter gamla sockengränsen

1998: Upprensning samt inhägnad av ormgranen

1998: Reparation av röset vid Galgbacken

1998: Informationstavla vid Nästfäbodarna

1999: Tillverkning av nytt pumphus

2000: Kolarkoja vid Råberget i anslutning till Sundbornsleden

2000: Säkrare gångväg för skolbarnen till busshållplatserna

2000: Plantering av ett millenniumträd

2001: Besök på Bergslagssalongerna

2002: Gammaldags "mjölkpall"

2002: Bypromenad tillsammans med Hembygdsföreningen

2002: Hemsida på Internet

2003: Vindskydd vid Lomsen

2004: 10-årsjubileum med en resa till Jädraås

2005: Uppröjning av "Skolvägen"

2005: Inventering av fäbodställen vid Nästfäbodarna

2005: Friluftsgudstjänst på gården vid "Blinde Palm"

2005: "Byastafetten" med Radio Dalarna

2006: Kartkurs

2006: Upprustning av vindskyddet vid Råberget

2007: Säkrare gångväg för skolbarnen till busshållplatserna

2007: Nya, enhetliga postlådor

2007: Bussresa till Björnparken i Orsa

2007: Uppmärkning samt kartor med ställ på "vår" del av Sundbornsleden

2008: Uppmärkning med gamla namn samt dokumentation av fäbodvägar, basvägar, stigar, ..........gamla.kolbottnar, inägor, kvarnplatser m.m.

2008: Byn medverkade vid gudstjänsten i Sundborns kyrka samt serverade kyrkkaffe

2008: Besök på Bergslagssalongerna

Projekt som pågår nu:

 

* Orienteringstavla över byn

* Namn och skyltar på alla byvägar

* Uppförande av ett skogsmuseum

* Inventering av historiska kulturminnesmärken, som kolbottnar, rösen, husgrunder, gamla odlingar m.m. i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet

 

Byalaget har många förslag på idéer som väntar på att genomföras:

 

* Skoterleder

* Skidtävling samt tipspromenad för barnen

* Julpyssel och ljusstöpning

* Upprustning, rensning och uppmärkning av Trefaldighetskällan och andra källor

* Kurs i den gamla tekniken att göra takpärt

Vilka vi är!

 

Ordförande

Karin Bodin mandat period 2015-2017

 

Sekreterare/Vice ordförande

Tina Johansson mandat period 2015-2018

 

 

Kassör

Linnea Jäderlund mandat period 2015-2018

 

Övr ledamöter

Maria Bränd mandat period 2015-2018

Suppleanter

Roger Backlund

Anneli Stängnings

 

Valberedning

Kristina Böhlmark

Anette Klockarmark

Revisorer

Tord Wigander

Hans Åke Bosell

 

Web-kommitté

Tina Johansson Webmaster

Stadgar

Den 28 augusti 1994 bildades Rupstjärns byalag som är en inregistrerad ideell förening.

Följande stadgar antogs:

 

§ 1 Målsättning

Byalagets målsättning skall vara att verka för byns gemenskap och utveckling samt värna om gamla seder och bruk.

 

§ 2 Årsmöte

Årsmötet är byalagets högsta beslutande organ.

Årsmötet skall avhållas inom fem (5) månader efter verksamhetsårets utgång.

Kallelse till årsmötet skall göras minst tre (3) veckor före mötet.

Dagordningen vid årsmötet skall omfatta:

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare, två justerare tillika rösträknare.

2. Fråga om mötet blivit behörligen utlyst.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Föredragning av verksamhetsberättelse och revisorernas årsberättelse.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Behandling av förslag från styrelsen och bybor.

7. Val av styrelseledamöter.

8. Val av revisorer.

9. Övriga frågor.

 

§ 3 Rösträtt

Vid årsmötet har varje bybo som fyllt 15 år rösträtt. Omröstning sker öppet, men kan ske sluten om så begärs.

 

§ 4 Styrelsens sammansättning

Byalagets styrelse väljs på årsmötet. Styrelsen skall bestå av ordförande,

sekreterare, kassör, två ledamöter samt två suppleanter.

Ordföranden väljs på två (2) år och övriga ledamöter på tre (3) år samt 2 suppleanter också på tre (3) år.

Hela styrelsen bör ej ersättas under ett och samma verksamhetsår.

 

§ 5 Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder byalagets verksamhet enligt dess stadgar och de beslut som fattas på årsmötet.

Styrelsen skall förbereda byalagets årsmöte. Beslut fattade på årsmötet skall verkställas av styrelsen. Vidare är det styrelsens uppgift att senast tjugo (20) dagar före årsmötet tillställa revisorerna verksamhetsberättelsen jämte balans och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret.

Styrelsen kan inrätta kommittéer och arbetsgrupper för att underlätta sitt arbete.

Kommittéer och arbetsgrupper bör utses på årsmötet samt en ansvarig i varje grupp.

 

§ 6 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer.

Revisorerna skall avge sin berättelse till årsmötet.

 

§ 7 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande möten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Mellan dessa möten skall minst två (2) månader förflyta.

 

§ 8 Upplösning

För beslut om upplösning av byalaget krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Upplöses byalaget skall dess tillgångar fördelas på det sätt som det avslutande mötet beslutar.

 

§ 9 Verksamhetsår

Byalagets verksamhetsår omfattar perioden 1/5-30/4.

 

§ 10 Information

Personer bosatta inom byn har rätt till fortlöpande information om byalagets angelägenheter samt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för byborna.