Stora Kopparbergs läns Tidning 2 april 1846

Ett större företag har i dessa dagar här i orten blifwit fullbordadt, nemligen sänkningen af Svärdsjön i Svärdsjö s:n.
Detta företag har warit påtänkt, och även små fruktlösa gräfningar gjorda, så långt tillbaka, att ingen kan lemna någon upplysning om tiden när det skedde.
För 10 år sedan börjades undersökningar ånyo, hvarvid man önskade få förslaget uppgjort af Agronomen Stephens.. Hvarföre saken genom hans död fördröjdes.
1843 upprättade Agronomen  Johansson kostnadsförslag och plan till arbetets utförande, ett statsanslag af 900 Rdr bko bewiljades, och arbetet börjades så fort 1844 års höstflöde hann sätta sig..

Företaget består icke i någon vanlig strömrensning, utan är ett totalt nytt utlopp för sjön, gräfwet medelst en kanal av 150 alnars längd, 23 alnars bredd och 8 alnars djup, försedd med stenmurar på ömse sidor, och förenar sig denna kanal nedanom fallet med gamla strömmen.
Till förekommande af fall i kanalen, är dess botten laggd i aln under lägsta wattenhöjden nedanföre, samt murarna nedgräfda ännu en ½ aln under botten.

Till uppfordrande af det läckvatten , som under arbetstiden samlades i denna graf, anlades en simpel wattenkonst med  ett wadarhjul i det utmed liggande gamla afloppet. Jordmånen, hwari gräfningen  skett, bestod av skarp pinmo, inspäckad med otaliga stenblock. Till arbetet har åtgått 5600 dagswerken. Det kostar öfwer 3000 Rdr bko, och ännu återstår ej så obetydliga omkostnader, men man hoppas  och stora förmåner för framtiden genom 2 alnar sänkning af en sjö, hwars stränder äro kalkulerade till 10 fjerdingswäg, enär utom landwinningen och befrielse från flöden för jordegarna äfwen vid sjöns strand ligger en jerngrufwa som hittills warit  på  mångfaldigt sätt beswärad av detta grannskap. Utom denna grufwa, som fått widkännas brorsdelen af omkostnaderna, hade ock företaget, äfwen med stadsbidraget, öfwerstigit strandegarnes krafter. 
Arbetet, som blifwits 2 år, har nu pågått hela wintern  med 20 a 30 man och warit ett godt stöd för en mängd arbetslöst folk under den hårda tiden. Mot slutet mötte många svårigheter, föränledda af det opåräknade, och i denns ort wid medlet af att mars högst owanliga blidwädret. Till styrka för de vid kanalens begge ändar anlaggda kaj, dammar hade man påräknat hjelp av wintern, hwarföre när allt i hast tinade upp och wattnet ökade 1 tum i dygnet, det hände att sjön twenne gånger bröt in och fyllde hela grawen.
Arbetet måste derföre forceras med nära 50 man och blev den 14 mars så färdig att wattnet kunde påsläppas. Kanalen i öfra mynningen  widgades till 30 alnars bredd, låg nu med sin botten 13Qwarter under Swärdsjön, hvars watten ökats upp till öfwersta kanten af den med grus upplaggda kasdammen

Under tillopp af åskådare skedde uppbrytningen kl 6 om aftonen, och skådespelet war ganska högtidligt. Det hade med sig något af ”farans tjusning” som Tegnér säger.
Man kunde ej så noga beräkna följderna af en så mäktig wattenmassas wältrande utför en 3 alnars lodrät jordwägg, den tog också med sig grus och sten under starkt buller. Mål hade man warit betänkt på, att genom förstärkningar af dammen hindra öppningen att i hast blifwa för stor, till förekommande af öfwerswämning på nedanföre belägna stränder och wattenwerk, men stora byggmästare hafwa någon gång wid sådana tillfällen misräknat sig, så att man här icke war utan farhåga, men allt aflopp dock lyckligt

Swärdsjön minskade på 12 timmar 6 tum, på 1 ½ dygn 1 aln, på 3 dygn 1 aln och 9 tum hwarefter en mängd gröfwre stenar, som började titta upp ur wattnet ofwan mynningen, hindrade ett hastigare aflopp, ehuru wattningminskningen ännu ständigt fortgår jemte upprensningen af utloppet.
Som den nedom belägna sjön Toftan med sina sammanhängande wikar är minst 2½ gånger så stor som Swärdsjön, så war beräknat, att ingen öfwersvämning der skulle ske, hwviket ock bekräftade sig

Till sänkning av Toftan är äfwen förslag uppgjordt och anslag begärdt. Om det sednare bewivljas, torde detta ännu större arbete redan nästa sommar komma i gång

Frågas , om näst folkuppwisningen, en regering kan befordra nyttigare företag. De läånder man på detta sätt winner, torde om ej till widd, dock till wärde öfwergå allt hwad man lägger under sig med bajonetten.