GAMLA NYHETER
Gamla tidningsklipp som berättar om händelser som inträffade i Sundborn en gång i tiden.


 

Stora Kopparbergs läns Tidning 2 april 1846
berättar om sänkning av Svärdsjön - och antyder om planer på sänkning av Toftan.

Klicka HÄR så öppnas en ny sida med artikeln!

 

Ur Dalpilen 1901-11-08

Den 31 oktober hölls kommunalstämma med Sundborns församling hvarvid följande ärenden förekommo:
1. Antog stämman de af kommunalnämnden uppgjorda förslag till inkomst-och utgiftstat för nästa år och beslöts att för vägars underhåll uttaxera 33 öre per fyrk och för diverse utgifter 8 öre per fyrk.
2. Nämndemännens aflöning höjdes till 5 kr för dag.
3. Beslöts inledande af telefon i barnmorskebostaden.
4. Till sockenombud att närvara vid instundande mantalsskrifning utsågs possessionaten Fr Steinhols, Kolarbo

- Vid väghållningsskyldiges inom Suindborns distrikt sammanträde samma dag snöplogsfogdar:
För skiftet Trostebro - Kallbäcken, Gustaf Andersson Blixbo
För skiftet Kallbäcken - Gamla råskillnaden, E U Hedström Baggärdet
För skiftet Kårtägtsvägen, Johan Backlund, Kårtägt
För skiftet Nya Finngärdsvägen, Johan Hansson Storsveden
För skiftet Superbacksvägen, Fr Steinholz Kolarbo
För skiftet Karlborns vägen, Kapten S Ericson
För skiftet Vägen genom Sundbornsby, D Wretling
För skiftet Skuggarfs-vägen, Erik Roberg Skuggarfvet
För skiftet Ramsnäs-vägen, Anders Stenberg Löfänget
För skiftet Lilltägts-vägen, K.J Åström Hobborn
För skiftet Nya Svärdsjö-vägen, August Sundberg Rostberg

- Å kyrkostämma samma dag gillades och godkändes det av kyrkorådets uppgjorda utgifts och inkomstförslag för kyrkan och de ecklesiatika boställena för instundande år.

 

Ur Dalpilen 1876-04-29:

En gåva till Dalarnes fornminnesförening

Av hr C Morers Rupstjärn "en pistol, som tillhört en ryttare vid gamla
bergsregementet vid Kopparberget"

Ur Faluposten 1887-03-19:

Ett nytt badhus kommer att uppföras vid Tofta Brunn i Sundborn i stället för det nu warande som tjänat ut.

 

 

Annons i Dalpilen 30/6 1893
Artikel i Dalpilen 30/6 1893

..........
..
Bränvinets förbannelse

Midsommardagen hade hemmansegar-sonen August Johansson från Blixbo i Sundborn uppehållit sig i Rupstjärn, samma socken, samt där gått och lullat och supit hela dagen.

På eftermiddagen vid 7-tiden hade han blifvit liggande och ingen brydde sig vidare om honom, emedan man trodde att han låg och sof ruset af sig.

I söndags tidigt på morgonen gjordes, då Johansson fortfarande blef liggande och ej visade tecken till lif, anmälan hos länsmannen, som jämte brunnsläkaren vid Tofta brunn, infann sig. Därvid konsta-terades att Johansson aflidit till följd af omåttligt förtärande af spirituosa.


..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Publicerat i Dalpilen nr 7, fredag 13 feb 1891:

Sågverksbrand

Förliden måndag strax efter kl. 3 på morgonen varsnades att eld utbrutit i Backa ångsåg i Sundborn. Innan hjälp hann anlända var sågen öfvertänd jämte i närheten varande virkesupplag.
Vid 7-tiden på morgonen var elden begränsad, efter det såghuset med hyfleri samt omkring 85 standard virke blifvit dess rov.
Huru elden uppkommit har icke kunnat utrönas. Elden under ångmaskinen afsläcktes på lördags aftonen, hvarefter brandvakt gick vid sågverket natten till söndagen, men indrogs som vanligt natten till måndagen, då någon fara för eld ej vidare ansågs förefinnas.
Af den på platsen hållna undersökningen har framgått, att den person som först kommit till brandstället funnit elden till lika stor utsträckning härja i vestra delen af hyfleriet och en på sex meter afstånd derifrån belägen brädstapel och synes således elden ej kunnat härröra från eldstadsrummet i sågen, hvilket är beläget i såghusets östra del.
Sågverket som tillhör konsul Frithiof Schöning i Söderhamn var brandförsäkrat i bolaget Fenix för 29.000 kronor och virkeslagret för 20.000 kronor.

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 


Skicka e-post