BYALAGETS STADGAR

 

Den 28 augusti 1994 bildades Rupstjärns byalag som är en inregistrerad ideell förening. Följande stadgar antogs:

§ 1 Målsättning
Byalagets målsättning skall vara att verka för byns gemenskap och utveckling samt värna om gamla seder och bruk.

§ 2 Årsmöte
Årsmötet är byalagets högsta beslutande organ.
Årsmötet skall avhållas inom fem (5) månader efter verksamhetsårets utgång.
Kallelse till årsmötet skall göras minst tre (3) veckor före mötet.
Dagordningen vid årsmötet skall omfatta:
1. Val av mötesordförande, mötessekreterare, två justerare tillika rösträknare.
2. Fråga om mötet blivit behörligen utlyst.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Föredragning av verksamhetsberättelse och revisorernas årsberättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Behandling av förslag från styrelsen och bybor.
7. Val av styrelseledamöter.
8. Val av revisorer.
9. Övriga frågor.

§ 3 Rösträtt
Vid årsmötet har varje bybo som fyllt 15 år rösträtt. Omröstning sker öppet, men kan ske sluten om så begärs.

§ 4 Styrelsens sammansättning
Byalagets styrelse väljs på årsmötet. Styrelsen skall bestå av ordförande,
sekreterare, kassör, två ledamöter samt två suppleanter.
Ordföranden väljs på två (2) år och övriga ledamöter på tre (3) år samt 2 suppleanter också på tre (3) år.
Hela styrelsen bör ej ersättas under ett och samma verksamhetsår.

§ 5 Styrelsens uppgifter
Styrelsen leder byalagets verksamhet enligt dess stadgar och de beslut som fattas på årsmötet.
Styrelsen skall förbereda byalagets årsmöte. Beslut fattade på årsmötet skall verkställas av styrelsen. Vidare är det styrelsens uppgift att senast tjugo (20) dagar före årsmötet tillställa revisorerna verksamhetsberättelsen jämte balans och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret.
Styrelsen kan inrätta kommittéer och arbetsgrupper för att underlätta sitt arbete.
Kommittéer och arbetsgrupper bör utses på årsmötet samt en ansvarig i varje grupp.

§ 6 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer.
Revisorerna skall avge sin berättelse till årsmötet.

§ 7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande möten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Mellan dessa möten skall minst två (2) månader förflyta.

§ 8 Upplösning
För beslut om upplösning av byalaget krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Upplöses byalaget skall dess tillgångar fördelas på det sätt som det avslutande mötet beslutar.

§ 9 Verksamhetsår
Byalagets verksamhetsår omfattar perioden 1/5-30/4.

§ 10 Information
Personer bosatta inom byn har rätt till fortlöpande information om byalagets angelägenheter samt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för byborna.

 

 

Skicka e-post